July 27, 2023

Veiligheid en Erfgoed: Succesvolle Afronding van Oorlogsresten Onderzoek voor aansluiting Windpark Hollandse Kust West Beta!

Verwijderen van ontplofbare oorlogsresten op het strand van IJmuiden. Ons doel was om de terreinomstandigheden en diepte-uitdagingen te overwinnen om het strand veilig te maken voor duurzame energieontwikkeling. Hier is een overzicht van hoe we dit project hebben aangepakt en welke opmerkelijke momenten we hebben meegemaakt tijdens de uitvoering.

Bij AES Explosieven Opsporing zijn we trots op onze recente prestatie in het succesvol verwijderen van ontplofbare oorlogsresten op het strand van IJmuiden, als onderdeel van het net op zee programma van TenneT voor aansluiting van het windpark Hollandse Kust West Beta. Ons doel was om de terreinomstandigheden en diepte-uitdagingen te overwinnen om het strand veilig te maken voor duurzame energieontwikkeling. Hier is een overzicht van hoe we dit project hebben aangepakt en welke opmerkelijke momenten we hebben meegemaakt tijdens de uitvoering.

Waarom werd hier explosieven opsporing uitgevoerd?

Ontplofbare oorlogsresten als risico voor werknemers

Het doel van het project was tweeledig en van groot belang voor het net op zee programma van TenneT. Ten eerste was het essentieel om mogelijke explosieven veilig te verwijderen, zodat de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het leggen van de uiteindelijke kabels veilig kunnen werken. De aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten op het strand van IJmuiden vormde een potentieel gevaar voor de veiligheid van de werknemers en degenen die betrokken zijn bij de aanleg van de kabels, dit voor de uiteindelijke aansluiting van het windpark Hollandse Kust West Beta.

Ontplofbare oorlogsresten als obstakels voor aanleg kabels

Ten tweede was het verwijderen van de objecten in de grond van cruciaal belang om obstructies te voorkomen tijdens de aanleg van de kabels. Het verwijderen van deze obstakels, zoals oude Duitse kustverdedigingswerken en antitankmijnen, was van vitaal belang om de aanleg van damwanden en HDD-boringen (Horizontaal Gestuurd Boren) mogelijk te maken. Deze technische installaties vereisen een onbelemmerde en veilige ondergrond om succesvol te kunnen worden uitgevoerd.

Explosieven opsporen ten behoeve van duurzame energie

Door deze oorlogsresten en objecten op een veilige en professionele manier te verwijderen, heeft AES een belangrijke rol gespeeld bij het waarborgen van de veiligheid van het net op zee programma van TenneT. Het heeft de weg vrijgemaakt voor een succesvolle uitvoering van de verdere werkzaamheden die nodig zijn voor het windpark Hollandse Kust West Beta. Het project heeft bijgedragen aan het creëren van een veilige omgeving en het bevorderen van duurzame energieontwikkeling in de regio.

Uitdagende terreinomstandigheden

Het terrein van het project voor Hollandse Kust West Beta voor TenneT

Om de uitdagingen van de terreinomstandigheden en de diepte van mogelijk meer dan 8 meter onder het strand aan te pakken, heeft AES een zorgvuldig en goed doordacht plan ontwikkeld. De diepte van de objecten vormde een belangrijke complexiteit in het project, waarbij de omgevingsfactoren een cruciale rol speelden.

Voorbereidingen waren van essentieel belang om het project succesvol te laten verlopen. Door het gebruik van mobiele ontgravingskisten, kon AES snel en efficiënt een gedegen plan opstellen. Deze mobiele ontgravingskisten waren van cruciaal belang bij het opstellen van het plan, omdat ze ons in staat stelden om flexibel te werken en aan te passen aan de specifieke situatie ter plaatse.

Met behulp van deze mobiele ontgravingskisten was AES in staat om in een relatief korte voorbereidingstijd een plan te realiseren dat op veilige wijze de objecten tot meer dan 7 meter onder het strandniveau kon positioneren en verwijderen. Dit gaf ons de benodigde diepte en flexibiliteit om de oorlogsresten en andere objecten succesvol uit het terrein te halen zonder de integriteit van de omgeving in gevaar te brengen.

De zorgvuldige planning en het gebruik van de mobiele ontgravingskisten hebben bijgedragen aan het vermogen van AES om de diepte-uitdagingen van het project te overwinnen en het project op een professionele en veilige manier uit te voeren. Door deze aanpak kon het team zich volledig concentreren op het verwijderen van de objecten en het waarborgen van een veilige omgeving voor alle betrokkenen.

Identificeren en verwijderen van verdachte objecten

Detecteren van afwijkingen in de bodem

Om te beginnen werd een verticaal magnetometer onderzoek uitgevoerd om de exacte positie van de objecten te bepalen. Deze magnetometer maakt gebruik van magnetische velden om afwijkingen in de ondergrond te detecteren, waardoor de locatie van de objecten nauwkeurig kon worden vastgesteld.

De objecten blootleggen

Duiker aan het werk om de exblosieven loot te leggen

Na het vaststellen van de posities, werd de bovengrond rondom de objecten verwijderd, en dit proces werd zorgvuldig uitgevoerd om de objecten niet te beroeren. Duikers speelden hier een essentiële rol, aangezien zij handmatig de objecten blootlegden en identificeerden. Deze stap was van cruciaal belang omdat het van groot belang was om exact te weten wat de objecten waren en welke risico's er verbonden waren aan het bewegen of verwijderen ervan.

Identificatie van de oorlogsresten

Na een grondige identificatie werd duidelijk dat de gevonden objecten oude Duitse kustverdedigingswerken waren, met daarbij nog een aantal antitankmijnen. Deze mijnen waren strategisch in het verdedigingswerk geplaatst, zodat wanneer een schip er tegenaan zou varen, de mijn zou detoneren en het schip tot zinken kon brengen. Het nauwkeurig identificeren van de objecten was van vitaal belang om de juiste maatregelen te kunnen treffen voor een veilige verwijdering.

Ontplofbare oorlogsresten veilig verwijderen

Met de volledige identificatie van de objecten, werd een zorgvuldig plan opgesteld om de antitankmijnen en verdedigingswerken veilig te verwijderen. Dit proces omvatte specifieke veiligheidsmaatregelen om het risico tijdens de verwijdering tot een minimum te beperken.

Door dit grondige en zorgvuldige proces kon AES op een professionele en veilige manier de antitankmijnen en oude Duitse kustverdedigingswerken verwijderen. Dit benadrukt de toewijding van AES aan veiligheid en expertise bij het omgaan met complexe en historisch belangrijke projecten.

Resultaat van het opsporingsproject

Antitankmijn blootgelegd op het strand

Het uiteindelijke resultaat van het project was zeer succesvol: alle ontplofbare oorlogsresten zijn veilig verwijderd, inclusief de antitankmijnen en oude Duitse kustverdedigingswerken. Dit heeft een belangrijke rol gespeeld in het waarborgen van de veiligheid van het windpark en duurzame energieontwikkeling in het algemeen. Met de ondergrond vrij van obstakels en explosieven is het nu mogelijk geworden om de kabels voor het windpark Hollandse Kust West Beta veilig en effectief aan te leggen.

De samenwerking tussen TenneT en AES Explosieven Opsporing

De samenwerking tussen TenneT met AES als explosieven opsporingspartner werd als zeer positief ervaren. TenneT waardeerde vooral de snelle schakeling en korte doorlooptijd van het werk, wat heeft bijgedragen aan het waarborgen van hun planning. Ook was TenneT tevreden over de voorbereidingen, waarbij rekening werd gehouden met de omgeving. De duidelijke afzetting en bebording van het opsporingsgebied gaven strandbezoekers aan waar ze veilig het terrein konden passeren. Hierdoor werd de veiligheid en toegankelijkheid van het strand gewaarborgd.

Afzettingen op het strand voor de explosieven opsporing ten behoeve van windpark Hollandse Kust West Beta

De belangrijkste positieve aspecten van het werken met AES waren de korte communicatielijnen en de transparantie in de planning en uitvoering. AES heeft steeds gedaan wat ze beloofden, en deze betrouwbaarheid werd gewaardeerd door TenneT.

TenneT heeft specifieke waardering uitgesproken voor de prestaties van AES en het uiteindelijke resultaat. Deze waardering is zelfs zichtbaar gemaakt in social media posts en in een artikel in het TenneT magazine. De succesvolle verwijdering van de oorlogsresten heeft niet alleen bijgedragen aan de veiligheid en duurzame ontwikkeling, maar heeft ook geleid tot een positieve reputatie voor AES in dit belangrijke project.

Dit project heeft ons bij AES niet alleen in staat gesteld om onze expertise te laten zien in het verwijderen van ontplofbare oorlogsresten, maar ook om bij te dragen aan een veiligere omgeving en duurzame energieontwikkeling. We zijn trots op de samenwerking met TenneT en het leveren van kwalitatief hoogstaand werk in dit belangrijke project. We kijken ernaar uit om in de toekomst nog meer te kunnen bijdragen aan vergelijkbare uitdagingen.