Historisch vooronderzoek

Indien erbij voorgenomen (bouw)werkzaamheden een redelijk vermoeden bestaat op het aantreffen van OO in de (water)bodem, Dient er allereerst een historisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. De opdrachtgever is daarvoor verantwoordelijk (bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit, V&G voorbereidingsfase).

Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het vastgestelde onderzoeksgebied OO aanwezig kunnen zijn, en zo ja, om het verdachte gebied af te bakenen.

In het CS-VROO (Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten) zijn richtlijnen opgenomen voor het uitvoeren van historische vooronderzoeken naar OO.

Dit bestaat in grote lijnen uit:
- Inventarisatie bronnenmateriaal,
- Beoordelen bronnenmateriaal,
- Rapporteren bevindingen,
- Afbakenen (verdachte) gebieden.

Na uitvoering van bovengenoemde stappen, krijgt u van ons een onderbouwde rapportage en een eerste advies voor het nemen van mogelijke vervolgstappen één en ander afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

Contacteer ons vrijblijvend
arrow_forward